Dapatkan Twin Pack Bonanza di kedai berikut:

SC Wholesale Pandamaran, Klang

CLC Klang

Super Seven Subang

Super Seven KLTS

CLC Banting

Topzeller Wangsa Maju

Super Seven Semenyih

Matahari PJ

CLC Semenyih

Matahari Klang Utama

Hero Market Putrajaya

Hero Market Alam Megah

Hero Market Puchong

Wan Li Heng Kepong

Pasaraya BS

Longwan Penang

Longwan Guar

Longwan Alor Setar

Longwan Taiping

Longwan Parit Buntar

Billion Butterworth

Billion Alor Setar

Pasaraya Eko A-Wang

Pasaraya Eco Jimat Beseri

Longwan Baling

Longwan Kepala Batas

Makro Utara

Billion SP

Billion Baling

Pasaraya Amwan Berseri Padang Besar

Kini Mart Bukit Gambir, Johor

Pasaraya Econpoint

Fresco Fresh Mart Muar

Al Abrar Mini Market

Jiason Seri Alam

Jiason Desaru

Perniagaan Yong Soon Huat

CTH Grocery

Pasaraya Xiri Kuala Berang

Pasaraya Xiri Wakaf Tapai

Donutes Bakesmart Gong Badak

Donutes Bakesmart Wakaf Tapai

Pok Eng Tin

Pasaraya Xiri Manir

Pasaraya Bukit Tunggal

Pasaraya Xiri Bukit Payung

Pasaraya Maju Kuala Berang

*Tertakluk kepada terma dan syarat-syarat.

Peraduan Beli dan Menang BERSAMA RAIKAN BUDAYA Supremeo Popcorn
Terma & Syarat Peraduan di Malaysia

 

PENGANJUR DAN KELAYAKAN

 1. Peraduan “Beli dan Menang BERSAMA RAIKAN BUDAYA” (“Peraduan”) dianjurkan oleh Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X) No. 86, Jalan Apollo U/198, Bandar Pinggiran Subang 40150 Shah Alam, Selangor, Malaysia. (“Penganjur”).
 2. Peraduan ini terbuka kepada orang yang berumur 18 tahun dan ke atas pada Tarikh Permulaan Peraduan (“Peserta”) kecuali pekerja, pengarah dan pegawai Penganjur, agensinya (termasuk wakil, pengiklanan, media, pengurusan acara dan vendor / pembekal yang berkaitan dengan Peraduan), anak syarikat, sekutu, syarikat berkaitan, peniaga dan peruncit, dan ahli keluarga terdekat mereka tidak layak menyertai Peraduan ini.
 3. Peraduan ini sah di semua kedai yang mengambil bahagian di seluruh Malaysia sahaja.

 

TEMPOH PERADUAN

Peraduan ini bermula dari 16hb Ogos sehingga 30hb Oktober 2021 (“Tempoh Peraduan”). Pihak Penganjur berhak membuat sebarang perubahan kepada Peraduan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan.

 

PENYERTAAN DAN KRITERIA KEMASUKAN

Cara untuk mengambil bahagian:

 1. Membeli satu (1) atau lebih Twin Pack Bonanza dalam satu resit bercetak dari mana-mana pasar raya mahupun di Shopee di seluruh Malaysia.
 2. WhatsApp nama penuh anda, nombor MyKad [“Butir Peribadi”], dan satu [1] gambar resit/butir pembelian yang lengkap dengan nama kedai, tarikh pembelian, produk yang dibeli dan jumlahnya ke +6019-6607871.
  a. Nama Penuh<jarak>Nombor MyKad
  b. Gambar resit/butir pembelian yang lengkap dan jelas.
 3. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan dengan mengemukakan resit pembelian yang berlainan dalam tempoh peraduan.
 4. Gambar yang dimuat naik hendaklah untuk tatapan umum dan sesuai untuk semua peringkat umur.
 5. Pihak Penganjur akan menghubungi pemenang yang bertuah untuk penyampaian hadiah.
 6. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk menolak sebarang penyerahan yang gagal memenuhi syarat di atas.

 

TANDA DAGANGAN DAN LAYANAN PERKHIDMATAN

Terdapat beberapa logo proprietari, tanda perkhidmatan, tanda dagangan, slogan dan sebutan produk yang terdapat di Laman ini. Dengan menjadikannya tersedia di Laman ini, Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X) tidak memberikan lesen untuk menggunakannya dalam apa jua cara. Akses ke Laman ini tidak memberi lesen anda di bawah mana-mana hak harta intelek Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X) atau mana-mana pihak ketiga. Tanda atau tanda perkhidmatan Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X) tidak boleh digunakan sebagai hiperpautan tanpa kebenaran bertulis Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X) sebelum ini.

 

PEMILIHAN PEMENANG DAN HADIAH

 1. Sebagai sebahagian daripada proses pemilihan pemenang, semua penyertaan layak yang diterima dan diluluskan oleh Penganjur sepanjang tempoh peraduan akan diperuntukkan satu numbor bersiri bermula dari nombor bersiri “1”.
 2. Setiap nombor bersiri yang diperuntukkan kepada setiap penyertaan layak akan disusun untuk mendapatkan jumlah bilangan penyertaan layak [“Jumlah Penyertaan Layak”]. Andainya Jumlah Penyertaan Layak ialah 18,888, Penganjur akan mengira dan memilih berdasarkan yang berikut:
 3. Pemilihan dua ratus tujuh puluh tiga Pemenang: 18,888 ÷ 357 = 52.90. Nombor 52.90 akan dibundarkan ke bawah kepada 52. 273 Peserta dengan penyertaan layak yang diberikan nombor bersiri yang berikut akan dipilih sebagai Finalis: 52*, 104*, 156*, dan seterusnya. [*contoh pengiraan: 52, 52+52=104, 104+52=156].
 4. Keseluruhannya, Peraduan ini akan mempunyai Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh (357) Pemenang. Dua (2) Pemenang Utama akan memenangi Android TV, Lima (5) Pemenang Tempat Kedua akan memenangi Keyboard, Seratus (250) Pemenang Saguhati akan memenangi baucar Tealive sebanyak RM 20 dan Dua Ratus (200) Pemenang Hadiah Mingguan akan memenangi baucar Shopee sebanyak RM 25.
 5. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk meminda dan / atau menukar pemilihan pemenang Peraduan mengikut budi bicara mutlak mereka tanpa perlu memberi apa-apa alasan, atau memaklumkan peserta perubahan itu.
 6. Hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai dan tidak boleh dipindah milik kepada pihak ketiga atas sebab apa pun.
 7. Pemenang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua risiko, kos, dan perbelanjaan yang berkaitan dengan penebusan dan penggunaan hadiah-hadiah. Penganjur tidak membuat perwakilan mengenai keselamatan bagi tujuan hadiah, dan Pemenang mengakui dan bersetuju bahawa Penganjur tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua pun untuk apa-apa kecederaan, kerosakan dan / atau kerugian yang dialami oleh Pemenang yang terhasil daripada penggunaan daripada hadiah-hadiah.
 8. Identiti pemenang akan diumumkan di laman web atau dalam mana-mana medium lain yang dipilih oleh Penganjur, dalam masa tiga puluh (30) hari selepas tamatnya Peraduan. Pemenang juga akan dimaklumkan melalui sistem pesanan ringkas dan / atau panggilan telefon. Semua hadiah mesti dituntut dalam tempoh notis tujuh (7) hari. Hadiah yang tidak dituntut dalam tempoh yang ditetapkan akan dilucut hak. Penganjur tidak akan melayan sebarang permintaan untuk lanjutan masa untuk tujuan menuntut hadiah.
 9. Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan pemenang jika pemenang gagal menuntut hadiah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Penganjur. Penganjur tidak akan bertanggungjawab jika pemberitahuan kepada pemenang tidak diterima atau tertakluk kepada kelewatan yang tidak diduga.
 10. Pihak Penganjur mempunyai hak untuk melantik pihak ketiga untuk menjalankan pengesahan identiti pemenang. Keputusan Penganjur adalah muktamad dan mengikat dan tiada rayuan akan dilayan dengan apa jua sebab.
 11. Sebarang pelanggaran peraturan oleh pemenang, atas budi bicara akan menyebabkan kelayakan pemenang akan dibatalkan dengan serta-merta.

 

KEPERLUAN TEKNIKAL

Pihak Penganjur tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap apa-apa kelewatan dan / atau kegagalan dalam penerimaan kemasukan disebabkan ketidakupayaan penyedia perkhidmatan telekomunikasi masing-masing untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi dan telekomunikasi yang tepat pada masanya dan / atau cekap.

 

PEMATUHAN

 1. Sebagai tambahan kepada terma dan syarat ini, semua syarat dan kaedah untuk menyertai Peraduan seperti yang dinyatakan adalah mengikat semua Peserta dan penyertaan mereka dalam Peraduan.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta dianggap telah membaca dan bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung di sini dan hendaklah mematuhi semua keputusan yang dibuat oleh Penganjur.

 

PUBLISITI

Penganjur boleh menggunakan penyertaan Peserta termasuk tanpa terhad kepada gambar, lukisan, teks, dan kandungan atau maklumat lain yang dikemukakan untuk Peraduan (secara kolektif dinamakan “Bahan”), dan nama Peserta, dan/atau persamaannya, untuk tujuan pengiklanan, publisiti dan Promosi mana barangan atau perkhidmatan Penganjur, untuk tempoh tidak terhad di seluruh dunia tanpa pampasan, dan dalam mana-mana media. Peserta hendaklah melakukan segala perkara yang perlu untuk tujuan ini jika diminta oleh Penganjur.

 

PERUBAHAN SYARAT DAN SYARAT

Pihak Penganjur mempunyai hak untuk membatalkan, menggantung, mengubah suai dan / atau mengubah Peraduan dan / atau terma dan syaratnya pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu dan / atau keperluan untuk memberikan apa-apa sebab.

 

UNDANG-UNDANG DAN JURISDISAN

Peraduan ini dan terma dan syaratnya tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Setiap peserta bersetuju untuk mengemukakan sebarang tuntutan, pertikaian atau kontroversi ke bidang kuasa eksklusif mahkamah di Malaysia.

 

NOTIS PRIVASI

 1. Kempen yang dihoskan Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X) tidak ditaja, disokong, ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan Facebook sama sekali.
 2. Dengan menyertai Peraduan ini, Peserta secara tidak langsung bersetuju dengan maklumat mereka, termasuk foto, yang terkandung dalam Penyertaan, menjadi milik Penganjur dan boleh digunakan oleh Penganjur (dan sekutunya) untuk meneruskan perniagaan mereka seperti aktiviti analisis data, pemasaran, promosi, perdagangan dan pengiklanan di dalam dan / atau di luar Malaysia, tanpa notis, kebenaran, pampasan dan / atau pertimbangan. Para Peserta boleh meminta akses dan pembetulan maklumat, jika perlu dengan menghubungi pihak penganjur. Sekiranya Peserta mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan dengan maklumat mereka yang disediakan untuk Peraduan, Peserta boleh menghubungi vendor yang dilantik oleh Penganjur melalui:

Data Privacy Officer (Peraduan Beli dan Menang Bersama Raikan Budaya Supremeo Popcorn)
Holistic Food Sdn Bhd (1143867-X)
No. 86, Jalan Apollo U/198,
Bandar Pinggiran Subang 40150 Shah Alam,
Selangor, Malaysia.